Frågor och svar

 

 

1. HUR BOKAR JAG TID?
2. KAN JAG LÄMNA IN UTRESEHANDLINGAR SOM TILLHÖR ANNAN PERSON?
3. KAN JAG ANSÖKA OM VISUM FÖR HEL GRUPP?
4. MÅSTE JAG BOKA TID FÖR ATT HÄMTA PASS?
5. KAN JAG ANSÖKA OM TVÅ VISERINGAR SAMTIDIGT?
6. VAR KAN JAG FÅ VETA VILKET VISUM JAG BEHÖVER?
7. VILKEN TYP AV FÖRSÄKRING BEHÖVER JAG?
8. NÄR BEHÖVS INTYG OM HIV-STATUS?
9. VILKA HANDLINGAR MÅSTE VARA ORIGINAL OCH I VILKA SITUATIONER?
10. VILKA LÄNDERS MEDBORGARE BEHÖVER INTE VISUM TILL RYSSLAND?
11. OM JAG INTE ÄR EU-MEDBORGARE, VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLER FÖR ATT FÅ VISUM?
12. VILKA HANDLINGAR ÄR OBLIGATORISKA FÖR MEDBORGARE I AUSTRALIEN, USA, STORBRITANNIEN, KANADA OCH GEORGIEN?
13. HUR MÅNGA DAGAR KAN JAG RESA PÅ TURISTVISUM?
14. BEHÖVER JAG TRANSITVISUM FÖR MELLANLANDNING PÅ RYSK FLYGPLATS?
15. VILKA SÄRSKILDA HANDLINGAR BEHÖVS FÖR BILRESA I RYSSLAND?
16. KAN NI UTFÄRDA EXPRESSVISUM, OCH HUR LÄNGE MÅSTE JAG VÄNTA?
17. SÅ HÄR REGISTRERAR DU DIG PÅ VISTELSEORTEN I RYSSLAND?


1. HUR BOKAR JAG TID?

Viseringscentralen erbjuder olika möjligheter att boka ett möte. Du kan:

- registrera dig själv via onlinebokningen;
- ringa ett av telefonnumren på hemsidan och registrera dig hos vår representant;
- komma till visumcentralen och boka tid personligen;


2. KAN JAG LÄMNA IN VISUMHANDLINGAR FÖR ANNAN PERSON ÄN MIG SJÄLV?

Ja. Det kan göras. I så fall behöver du fullmakt från varje person som vill lämmna in ansökan.


3. KAN JAG ANSÖKA OM VISUM FÖR HEL GRUPP?

Det kan göras. I så fall behöver du fullmakt från varje person i gruppen.


4. MÅSTE JAG BOKA TID FÖR ATT HÄMTA PASSET?

Nej. Viseringscentralen är öppen alla vardagar från 9:00 till 16:00 utan förhandsbokning.

När du lämnar in din ansökan får du en preliminär tid när handlingarna är klara för avhämtning. För att undvika onödig väntetid, hämta ditt pass i tid!


5. KAN JAG ANSÖKA OM TVÅ VISERINGAR SAMTIDIGT?

Nej.Enligt rysk lag får ett pass inte innehålla två giltiga visum samtidigt.

Om du redan har ett pass med giltigt visum, som till exempel inte blivit fullt utnyttjat, rekommenderar vi att ansöka om nytt visum tidigast 10 dagar före visumets utgång.


6. VAR KAN JAG FÅ VETA VILKET VISUM JAG BEHÖVER?

Information om olika typer av visum hittar du på Viseringscentralens hemsida under rubriken "Типы виз" eller på Ryska ambassadens hemsida i Sverige.


7. VILKEN TYP AV FÖRSÄKRING BEHÖVER JAG?

Försäkringen ersätter kostnader i händelse av sjukdom eller olycksfall:

- Ersättning för ambulanstransport, sjukhus och medicinsk behandling samt läkemedel;
- hemtransport av patienten;
- uppehälle för medföljande person;
- vid olyckor med dödlig utgång även begravningskostnader utomlands eller hemtransport av askan.

För att erhålla visum till Ryska Federationen bifogas ett brev från försäkringsbolaget i original som bekräftar giltigheten hos den försäkring som utfärdats av försäkringsbolag som ingått avtal med rysk partner om reglering av inbördes försäkringsåtaganden.

Brevet skall ange försäkringsnummer och den försäkrades namn.

Försäkringen måste vara giltig inom Ryska Federationens hela territorium under hela vistelsen.

Medborgare som ansöker om multipelvisum behöver endast uppvisa försäkring för den första resan.


8. NÄR BEHÖVS INTYG OM HIV-STATUS?

Intyg om HIV-status är obligatoriskt för alla som ansöker om arbets- eller studievisum på inbjudan av Ryska Federationens federala Migrationsförvaltning, eftersom dessa visum kan förlängas i Ryssland.


9. VILKA HANDLINGAR MÅSTE VARA ORIGINAL OCH I VILKA SITUATIONER?

Följande handlingar måste föreligga i original:

- Pass som är giltigt minst 6 månader efter viseringens sista giltighetsdag, (1,5 år från och med visums start datum vid utformningen av arbets- eller utbildningsvisum);
- viseringsansökan, utskriven och undertecknad av den sökande personligen. Namnteckningen måste överensstämma med signaturen i passet;
- fotografi;
- inbjudan vid ansökan om multipel visering. Vid ansökan om privat visering för arbete, studier, humanitär verksamhet eller affärsvisum på inbjudan av Ryska Federationens federala Migrationsbyrå är originalhandlingar obligatoriska.
- kopia av inbjudan från Ryska Federationens federala Migrationsbyrå kan endast godkännas för utfärdande av enkelt eller dubbelt affärsvisum och humanitärt visum om Konsulära avdelningen har möjlighet att vid behov inkräva den ursprungliga inbjudan.
- försäkringsbolagets "Rysslandsintyg" med styrkande av försäkringens giltighet.

OBS: Konsulär avdelning äger rätt att begära in original av handlingar som tidigare inlämnats i kopia för behandling.


10. VILKA LÄNDERS MEDBORGARE BEHÖVER INTE VISUM TILL RYSSLAND?

Visum för inresa till Ryssland erfordras ej för medborgare i länder som har ingått överenskommelse med Ryska Federationen om viseringslättnader eller avskaffande av visum.

Som regel kan endast kortare resor företagas utan visum (mindre än 90 dagar för varje 180- dagarsperiod om året). Vid behov av längre vistelse i Ryssland krävs ett långtidsvisum.

Visum erfordras inte heller vid inresa och utresa med färja inom ramen för turistkampanjen "72 timmar utan visum".


11. OM JAG INTE ÄR EU-MEDBORGARE, VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLER FÖR ATT FÅ VISUM?

Medborgare i länder utanför EU kan ansöka om visum till Ryssland endast på turistinbjudan och på inbjudan av Ryska Federationens federala Migrationsbyrå eller Utrikesministeriet.

Om bosättningsorten i Sverige därvid anges i inbjudan krävs intyg som bekräftar att du vistas lagligen i Sverige (uppehållstillstånd, arbetstillstånd, hyresavi eller elräkning).

Medborgare i migrationskänsliga länder kan ansöka om visum endast personligen och om de har uppehållstillstånd i Sverige samt returbiljett. Försäkring krävs i detta fall ej, men var beredd på en längre visumbehandling än normalt.


12. VILKA HANDLINGAR ÄR OBLIGATORISKA FÖR MEDBORGARE I AUSTRALIEN, USA, STORBRITANNIEN, KANADA OCH GEORGIEN?

Medborgare i dessa länder måste fylla i en viseringsansökning på två sidor.

Australiensiska medborgare som ansöker om affärsvisum eller humanitärt visum skall inlämna detaljerad levnadsbeskrivning (med rysk översättning!).

Kanadensiska medborgare är inte skyldiga att ha uppehållstillstånd i Sverige.

Alla medborgare i dessa länder skall vid visumansökan för mutipel inresa inlämna två exemplar av formuläret. Exemplar nr 2 kan vara en kopia.


13. HUR MÅNGA DAGAR KAN JAG RESA PÅ TURISTVISUM?

På turistvisum kan du uppehålla dig i Ryssland upp till en månad (30 dagar).

Om resan är planerad att vara mer än 15 dagar, måste du också bifoga en detaljerad plan för din vistelse i Ryssland från turistbyrå, som organiserat resan, samt handllingar som bekräftar att full betalning erlagts för dessa tjänster (faktura i ditt namn, kvitto eller utdrag från ditt bankkonto, om du har betalat med kreditkort eller överföring från konto).


14. BEHÖVER JAG TRANSITVISUM VID MELLANLANDNING PÅ RYSK FLYGPLATS?

Om mellanlandningen sker inom transitzonen inom 24 timmar eller inom samma flygterminal krävs inget transitvisum. Men i det här fallet kan du inte lämna flygplatsen för att besöka staden.

I händelse av mellanlandning fordras transitvisum endast om passageraren kommer att befinna sig i transitområdet över 24 timmar eller om passageraren lämnar transitzonen (till exempel för att byta terminal vid byte från utrikes till inrikes flyg).

Viseringscentralen rekommenderar att du vid biljettköpet kontrollerar med flygbolaget om du kommer att behöva transitvisum för din flight. Observera att obligatoriskt transitvisum kan utfärdas av flygplatsens konsulära representation.


15. VILKA SÄRSKILDA HANDLINGAR BEHÖVS FÖR BILRESA I RYSSLAND?

Det är viktigt att förstå att transitresa med bil och bilturism är olika begrepp.

Transitering innebär en föreskriven resväg genom Rysslands territorium den kortaste vägen. Det är alltså inte möjligt att välja andra sätt att ta sig till destinationslandet eller att ta längre tid på sig för resan.

Tiden som åtgår för transitering skall beräknas efter en dagsetapp på 50 mil/dag den kortaste vägen.

(Du kan själv kontrollera din resrutt, till exempel via google.maps).

Bilresa genom Ryssland på andra vägar innebär bilturism. För att få visum för sådan turistresa skall du uppvisa förbetalda hotellvouchers från övernattningsorterna, eller bekräftelse på mottagande av utländsk turist från någon av Utrikesministeriet ackrediterad turistorganisation som kommer att välja ut den bästa färdvägen och de bästa hotellen längs vägen. Syftet med resan anges i det här fallet som "bilturism".

Fordonshandlingar eller och intyg om bilförsäkring krävs inte vid visumansökan. Däremot kommer de att behövas vid gränsen och under resan.


16. KAN NI UTFÄRDA EXPRESSVISUM, OCH HUR LÄNGE MÅSTE JAG VÄNTA?

Du kan vid Ryska visumcentralen ansöka om möjligheten att få expressvisumansökan beviljat  hos Konsulära avdelningen. Handläggningstiden är upp till 3 arbetsdagar.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det är Ambassadören elle Konsul som beslutar om utfärdande av expressvisum.

Serviceavgift tas ut oberoende av handläggningstiden. Ytterligare upplysningar kan lämnas av närmaste visumcentral.


17. SÅ HÄR REGISTRERAR DU DIG PÅ VISTELSEORTEN I RYSSLAND?

Registreringen måste göras inom sju arbetsdagar efter ankomsten till Ryska federationen, och innebär att du ska anmäla din ankomst till vistelseorten i Ryssland hos den Federala Migrationsmyndighetens lokalkontor. Härvid gäller att ansvaret för alla åtgärder i samband med registrering och avregistrering ligger hos värdlandet.

Du ska vid ankomsten uppvisa pass och migrationskort, som ifylls vid inresan till Ryska federationen. I samband härmed får den resande inte tvingas lämna från sig pass och migrationskort.

Mottagande part kan vara såväl ryska medborgare, som utländska medborgare stadigvarande bosatta i Ryska federationen, eller statslösa personer (med uppehållstillstånd), liksom juridiska personer, deras filialer eller representationskontor, hos vilka du också bor (uppehåller dig) eller arbetar.

Vid hotellinkvartering betraktas hotellets ansvariga ledning som Mottagande part, som det åligger att inom ett dygn underrätta den Federala Migrationsmyndighetens lokalkontor om din ankomst och dessutom vidtaga alla nödvändiga åtgärder i samband med registrering av utländska medborgare och som är ansvarig för att fastställda regler för vistelsen upprätthålls.

Vid din avresa från Ryssland skall Mottagande part inom Х dagar anmäla detta till Federala Migrationsmyndighetens berörda lokalkontor genom att inlämna den avrivningsbara delen av ankomstanmälan för avregistrering från din uppehållsort.

 

 1. Så här erhåller du den önskade tjänsten
  Sa här ansöker du:
  • Personligen
  • Genom behörigt ombud
  • Genom ett viseringscenter

  Så här får du besked:
  • Personligen
  • Genom behörigt ombud
  • Genom ett viseringscenter


 2. Väntetider
  Tidsperiod för tjänstens utförande:
  1 arbetsdag

  Tid inom vilken en ansökan om en tjänst ska registreras:
  1 arbetsdag

 3. Kategorier av användare:
  • Juridiska personer
  • Utländska medborgare
  • Statslösa personer


 4. Grund för tillhandahållande av tjänst: 
  Förutsättningen för att kunna erbjuda förenklad offentlig service är att ryska Migrationsmyndighetens lokala organ kan erhålla meddelande om besökarens ankomst med alla nödvändiga handlingar, direkt från den mottagande parten eller utländske medborgaren, alternativt genom postförsändelse.

 5. Resultat av ansökan om tjänst
  Registrering.