Deklaration

Förklaring om skydd av personuppgifter

Företagetgaranterarskyddet avderättigheteroch frihetersökandena ibehandlingen av deraspersonuppgifter, inklusiveskyddet avrätten till privatliv, personligochfamiljensintegritetochefterlevnad avgällandenationell lagstiftning omskydd av personuppgifter.

Företagetfårpersonuppgiftersom tillhandahållsfrivilligtav den sökandekrävs för att fåtjänsterför förberedelse ochbearbetningav dokumentför övervägande avden konsuläraavdelningeni Ryska federationen.

Vid fastställandetavomfattningenav och innehållet idepersonuppgifteri bolagetstyrsav rimlignödvändighet, liksommålen förderas behandlingmed stödav nationell lagstiftningom skydd avpersonuppgifter.

Ämnet förpersonuppgifter - enfysisk person somdirekt eller indirektfastställs, eller detekterbartmedpersonuppgifter.

Personuppgifter - varje upplysning som avserdirekt eller indirektidentifieradeller identifierbar person(föremål för personuppgifter).

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgiftergenomförsendastmed samtycke avden registrerade ellerpåandra rättsligagrunder. Behandling av personuppgifterärendastför ändamåli samband med tillhandahållandetavde begärdatjänster förbearbetning och beredningav dokumentför övervägande avden konsuläraavdelningeni Ryska federationen.

Ej tillåtetbehandling av personuppgifter, ärinte förenligt med syftetatt samla inpersonuppgifter.

Behandling av personuppgifter: varje åtgärd(operation) elleren rad åtgärder(operationer) begåsmedpersonuppgiftermed hjälp avautomatiska medel ellerutan användning avdessa medel, bl.a. insamling, registrering, klassificering, ackumulation, lagring, (uppdatering, ändring), användning av ,växellåda, personlighetsförändring, blockering, utplåning ochförstöringav personuppgifter.

Tids perioder avlagringav personuppgifter bestäms i samband med nationelllagstiftninginom området förskydd av personuppgifter.

Skydd avpersonuppgifter

Det är en tvingande regel att skydda personuppgifter som mottagits av bolaget

För att uppnå dettaärtillgång till personuppgiftersträngt reglerad, skyddade avmodernhårdvara och mjukvarafrån obehörigeller oavsiktligåtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering,leverans, spridningav personuppgifter, samt andraolagliga handlingar.

Företaget garanterarsekretessen förpersonuppgifterochkommer inte att tillåtaderas fördelningutan samtycke avden registrerade.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje man endast för de ändamål som rör tillhandahållandet av den begärda tjänsten med samtycke av den registrerade.

Överföring av personuppgifter i bolaget sker i enlighet med sekretess utan överföring till tredje part, förutsatt att en sådan överföring inte behövs för behandlandet av sökandes person uppgifter.

Om bolaget med samtycke av den registrerade lämnar över behandlingen av personuppgifter till tredje person i enlighet med avtalet, har bolaget fortfarande ansvaret för säkerheten för personuppgifter bolaget ådrar sig.

Inlämning avpersonlig information

Pådetpersonligabegäranavden sökandekommer bolagetatt informera omalla lagradepersonuppgifter omden sökande. Att lämna utpersonuppgifterpå begäran avjuridiska ombudelleradvokatär inte möjligt.