Deklaration

 

 

OM SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

invisa Fiduciary Services AB ("IFS") ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av dina personuppgifter. IFS gör allt för att ge optimalt skydd i samband med insamling, behandling och användning av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera mottagna beställningar. Därför behandlar IFS kunddata helt och hållet i enlighet med kraven i lagstiftningen (Allmän föreskrift om dataskydd, Dataskyddslagen 2003). IFS lämnar information om de viktigaste aspekterna av sin databehandling på sin webbplats i dokumentet "Information om personuppgiftsskydd".

IFS samlar in sådana personuppgifter för sina kunder, som är nödvändiga för att ansöka om visum, och gör detta skriftligen, med hjälp av icke-automatiska tillvägagångssätt. Efter kontroll av riktigheten och fullständigheten överförs dessa uppgifter också i icke-automatisk form till den behöriga myndigheten i det aktuella landet för vidare bearbetning och beslut.

Behandling, överföring och lagring av personuppgifter.

IFS behandlar personuppgifter endast i syfte att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter gentemot sökanden. Metoden för och omfattningen av behandlingen, överföringen och lagringen av relevanta uppgifter ska bestämmas av kraven för den berörda viseringstjänsten. IFS kan inte påverka viseringskraven i ett land, men det är självklart att vi kommer att informera dig om dem så snart som möjligt.

IFS samlar inte in, behandlar, överför eller lagrar sökandens personuppgifter för sina egna kommersiella ändamål, särskilt inte i samband med fullgörandet av avtalsförpliktelser (visering) eller betalning av tjänster som tillhandahålls sökanden enligt gällande avtal.

Följande personuppgifter behandlas:

Namn; adress och kontaktuppgifter (telefon, e-post, fax, hemsida); födelsedatum; medborgarskap; kön; civilstånd; passnummer; datum för utfärdande av pass; datum för passets upphörande; kategori och typ av visering begärd; antal utfärdade viseringar; datum för inresa och utresa; resans syfte; resväg all information om värdorganisationen, om sådan finnes (namn och kontaktuppgifter som telefon, e-post, fax, hemsida), senaste arbetsgivare; information om tidigare resor (om detta är ett krav för visum); information om sjukförsäkring för utlandsresa; uppehållstillstånd och bevis på registreringsort i Sverige (för medborgare från länder utanför EU / EES); vid behov, i synnerhet vid utfärdande av visum för långtidsarbete eller studentvisum – intyg om frånvaro av HIV; vid behov – intyg för funktionshindrade om undantag från konsulära avgifter.

Följande personer eller institutioner har tillgång till personuppgifterna:

  • Ryssland: officiell viseringsavdelning för Ryska federationens ambassad, Generalkonsulatet.

IFS kontorspersonal och tjänsteleverantörer; berörda banker för utförande av direktdebiteringar; skattekonsulter för sammanställning av årsrapporter; inkassobyrå för indrivning av skuld, advokatbyrå och domstolar vid fruktlösa försök att återkräva öppna krav; Finansministeriet, till exempel vid extern revision. 

I allmänhet delar IFS inte information med tredje part, men i de fall som anges ovan är vi skyldiga att lämna ut relevant information.

Personuppgifter lagras nästan aldrig längre än den period som krävs för fullgörandet av kundavtalet. De raderas efter överföring till behörig viseringsavdelning (som regel senast inom 14 dagar). Grund för längre lagring av vissa personuppgifter kan motiveras av bestämmelser i skatte-och uppbördslagstiftningen (vanligtvis sju år efter kalenderårets slut) och omständigheter då dessa uppgifter är nödvändiga för bevisning i rättsliga förfaranden.

Om endast samtycke utgör grunden för datalagring kan sökanden när som helst begära att uppgifterna raderas.

Information om dina rättigheter

Du har rätt att få bakgrundsinformation, göra rättelser, ta bort uppgifter, införa begränsningar av användandet, överföra data och göra invändningar. För att göra detta bör du kontakta IFS. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot lagstiftningen om skydd av personuppgifter, eller bryter mot dina rättigheter till skydd av personuppgifter, kan du också lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina persondata för ett visst ändamål (som exempelvis omfattar känsliga uppgifter såsom hälsoinformation), kan du när som helst vägra att låta behandla uppgifterna enligt detta samtycke utan några konsekvenser för andra förfaranden som rör behandlingen av dina uppgifter.