Transitvisum

 

Transitvisum

 

Det är viktigt att känna till

Enkel transitvisering utfärdas till svenska och utländska medborgare som passerar Ryska federationen på resa till annat destinationsland under en tid av 10 dygn (väg eller järnväg) eller upp till 3 dygn (med flyg) vid uppvisande av biljetter giltiga för utresa från Ryssland, giltigt visum till gränsande land eller visum eller pass utfärdat av destinationslandet.

För utländska medborgare, som färdas genom Ryssland till destinationslandet med personbil eller lastbil, utfärdas transitvisum för den tid som åtgår för att resa den kortaste vägen (dock ej mer än 10 dagar). Giltighetstiden beräknas efter en förväntad genomsnittlig daglig körsträcka på 500 km.

Giltigheten för dubbel transitvisering får inte överstiga en månad. Utländsk medborgare som efter transitresa genom Ryssland till tredje land måste återvända genom Ryssland inom en tidsrymd som överstiger en månad, skall begära enkelt transitvisum vid utresan och vid återresan söka nytt transitvisum vid ryskt konsulat i destinationslandet.

För utländska medborgare som passerar ryskt luftrum utan mellanlandning krävs ej transitvisum.

Utländsk medborgare som reser med internationellt flygbolag och mellanlandar på en och samma flygplats i Ryska federationen med avgränsad transitzon och som är försedd med giltiga handlingar för inresa i destinationslandet och flygbiljett med stämplad avresedag från flygplatsen i Ryssland senast 24 timmar efter ankomsten, måste ej lösa transitvisum.

Transitvisum erfordras dock om passageraren lämnar transitzonen.

OBS! Efter ikraftträdandet av avtalet mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakstan om tullunionen, är alla flygningar mellan dessa länder behandlas som inhemska. Således bör passagen av gränsen och passkontroll endast utföras i ett land. Av denna anledning, de passagerare som reser till Vitryssland eller Kazakstan med en mellanlandning i Ryssland, är skyldiga att utfärda ett transitvisum.

Observera! Reseförsäkring skall innehålla följande uppgifter:

 1. Försäkringsdatum;
 2. Försäkringsnummer;
 3. Den försäkrades fullständiga namn;
 4. Försäkringsbolagets namn och adress;
 5. Reseförsäkringens giltighetstid skall täcka hela uppehållet i Ryssland för singel- eller dubbelvisum och hela den första resan vid multipel visering;
 6. Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster, inklusive hemtransport av kvarlevor;
 7. Täckningsområde – hela världen eller Ryssland, Europa inklusive Ryssland);
 8. Försäkringsgivarens underskrift.

Vidare godtages ej heller försäkringar eller försäkringsintyg som ej innehåller nämnda information eller formulär utan försäkringsbolagens stämplar etc.

Nödvändiga handlingar

För vanlig enkel eller dubbel transitvisering krävs följande handlingar:

 1. Giltiga biljetter för in- och utresa från Ryska Federationen;

 2. Inresevisum till tredje land med gräns mot Ryssland eller till destinationslandet, eller visum alternativt pass som är giltigt i destinationslandet eller en styrkt begäran och handlingar som bekräftar rätten till inresa, om annat ej framgår av internationella avtal. Visum krävs ej för medborgare i länder som är berättigade till visumfria resor till grannländer eller till destinationslandet i enlighet med gällande avtal;

 3. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;

 4. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
  (Ange den visumcentral där du tänker göra din ansökan).

  Ryska visumcentralen erbjuder hjälp vid upprättandet av en ifylld visumansökan.

 5. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder  Express Foto” som en tilläggstjänst;

 6. Reseförsäkring, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, med undantag för fall som regleras i internationellt avtal med Ryska Federationen. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.

Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

OBS! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Priser och vilkor

För svenska och EU medborgare i enlighet med bestämmelserna Ryssland-EU

Handläggningstid Konsular avgift Serviceavgift
(inkl. moms)
4-10 arbetsdagar 350 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 700 SEK 495 SEK

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift
(inkl. moms)
Singelvisum
4-10 arbetsdagar 736 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1472 SEK 495 SEK
Dubbelvisum
4-10 arbetsdagar 1178 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2355 SEK 495 SEK
Multivisum
4-10 arbetsdagar 2208 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4416 SEK 495 SEK

 

Kostnaden och tidpunkten för utfärdande av visum till medborgare i andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Taxa för konsulära handlingar enligt konsulära institutioner i Ryssland."

Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

Fyll i visumansökan

För att fylla i visumansökan, gå till sidan visa.kdmid.ru


Tjänst om att fylla i det elektroniska visumformuläret.

Ryska Viserings Centret kan hjälpa till med att fylla i det elektroniska visumformuläret vid inlämnande av dokument till Viserings Centret, eller för ändringar av gjorda felaktigheter ifrån anmälaren ( eller befullmäktigat ombud)
Visum formuläret fylls i i enlighet med dokument och information lämnat av anmälaren och skrivs under personligen  av denne.

Kostnaden av denna tjänst läggs till serviceavgiften och blir 125 SEK per formulär.

Ni kan vända er till operatören vid Viserings Centret vid inlämnande av visum dokument för denna tjänst.

Tjänster

Vi vill göra er uppmärksamma på följande tilläggstjänster som ni kan köpa  i Ryska centrum för viseringsansökningar:

  

Ifyllande av visumansökan;

  

Bearbetning av dokument som mottagits via post;

  

Kurir leverans av färdiga dokument;

  

Expressfoto.

Obs!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att viseringen kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs vilkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.