Privatvisum

 

Privatvisum

 

Det är viktigt att känna till

Privatvisum utfärdas till svenska och utländska medborgare för inresa till Ryssland på gästbesök i samband med inbjudan som utfärdats i:

 1. I överensstämmelse med rysk lagstiftning på begäran av rysk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Ryssland, eller en juridisk person;
 2. Enskriftlig redogörelse fören medborgarei Ryska federationenadresserat tillchefen för denkonsulära representationav ledenmedinresa iRysslandförsinafamiljemedlemmarsom är utländska medborgare;
 3. Attesteradskriftlig begäranavenmedborgare i Europeiska_UNION_en som är lagligtbosatta iRyssland ochinbjudersläktingar.

Privatvisum kan också beviljas en utlänning för inresa till Ryssland för akut behandling av allvarlig sjukdom eller med anledning av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall mot uppvisande av intyg som bekräftar behov av akutvård eller nära släktings sjukdom eller dödsfall.

Privat visum utfärdas som enkelt eller dubbelt visum för en period upp till 90 dagar.

Observera! Reseförsäkring skall innehålla följande uppgifter:

 1. Försäkringsdatum;
 2. Försäkringsnummer;
 3. Den försäkrades fullständiga namn;
 4. Försäkringsbolagets namn och adress;
 5. Reseförsäkringens giltighetstid skall täcka hela uppehållet i Ryssland för singel- eller dubbelvisum och hela den första resan vid multipel visering;
 6. Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster, inklusive hemtransport av kvarlevor;
 7. Täckningsområde – hela världen eller Ryssland, Europa inklusive Ryssland);
 8. Försäkringsgivarens underskrift.

Vidare godtages ej heller försäkringar eller försäkringsintyg som ej innehåller nämnda information eller formulär utan försäkringsbolagens stämplar etc.

Individuella fall

Personer som avser att närvara vid militär eller civil begravning skall lämna in följande handlingar (i enlighet med avtal mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklad handläggning av viseringar till medborgare i Ryska federationen och EU):

 • Original eller bestyrkt kopia av handling som bekräftar begravning. Dokumentet skall utfärdas av ryska myndigheter eller av Röda korset.
 • Original eller kopia av handling som bekräftar nära släktförhållande mellan den sökande och den avlidne. Som nära släktingar betraktas föräldrar, barn, barnbarn, makar, mor- och farföräldrar, syskon.
 • För personer som avser att besöka militära och civila begravningsplatser utfärdas som regel korttids privatvisum med giltighet upp till 14 dagar.

För akut medicinsk behandling eller med anledning av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall som motiverar behov av inresa till Ryssland för utländsk medborgare kan privat visering utfärdas efter beslut av Ryska federationens ambassadör eller rysk generalkonsul på skriftlig begäran av utländsk medborgare.

Ansökan ska åtföljas av:

 • skriftlig bekräftelse från rysk medicinsk institution på officiellt brevpapper (med stämpel) av behovet för akut medicinsk vård, akut sjukhusvård eller akut undersökning eller allvarlig sjukdom och permanent vårdbehov för besökt person;
 • eller dödsattest för nära släkting till sökanden (som nära släktingar betraktas makar, barn, föräldrar och även medföljande make/makas föräldrar, syskon);
 • eller internationellt telegram om dödsfall, bestyrkt av tjänsteman vid telegrafmyndighet;
 • handling som bekräftar nära släktskap mellan den sökande och den besökte, eller till avliden person.

Nödvändiga handlingar

Till ansökan om enkelt eller dubbelt privatvisum skall bifogas:

 1. Inbjudan för inresa till Ryssland utfärdad av Ryska Federationens federala Migrationsmyndighet; eller

 2. Skriftlig ansökan från medborgare i Ryska federationen ställd till chefen för konsulärt representationskontor om gemensam inresa i Ryssland i sällskap med familjemedlemmar som är utländska medborgare; eller

  Ansökan om att lämna in dokument i ryska visum centret i Stockholm
  Ansökan om att lämna in dokument i ryska visum centret i Göteborg

 3. Av Notarius publicus bestyrkt skriftlig ansökan från medborgare i Europeiska _UNION_en med legal bosättning i Ryssland som avser att inbjuda nära anhörig* – make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar och barnbarn. Grunden för den inbjudande personens bosättning måste styrkas av bifogade kopior av handlingar som bekräftar dennes status, såsom permanent eller temporärt uppehållstillstånd, student- eller arbetsvisum;

  *Som bevis på släktskap bifogas kopior av tillämpliga utdrag från folkbokföring eller jämförliga handlingar som utfärdas i respektive land. Till ansökningar från mor- eller farföräldrar och barnbarn kopior bifogas för båda personerna tillämpliga personbevis eller likvärdiga handlingar som utfärdas i respektive land och som styrker släktskap i rakt nedstigande led mellan aktuella personer.

 4. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;

 5. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
  (Ange den visumcentral där du tänker göra din ansökan)

  Ryska visumcentralen erbjuder hjälp vid upprättandet av en ifylld visumansökan.

 6. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder  Express Foto” som en tilläggstjänst;

 7. Reseförsäkring, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, med undantag för fall som regleras i internationellt avtal med Ryska Federationen. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska. 

Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

OBS! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bahrain, Venezuela, Egypten, Haiti, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade Arabemiraten, Oman, Sydkorea, Saudiarabien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Sierra Leone, Ekvatorialguinea, Sydafrika, Japan.

Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Priser och vilkor

För svenska och EU medborgare

Handläggningstid Konsular avgift Serviceavgift
(inkl. moms)
4-10 arbetsdagar 350 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 700 SEK 495 SEK


Behandlingstiden för visumansökning beror på inbjudans typ samt regleras av den Ryska Konsulatet. I vissa fall kan behandlingstiden för visumansökning ändras genom konsulatets beslut.

I enlighet med avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklat utfärdande av visum till medborgare i Ryska federationen och Europeiska _UNION_en, i vissa fall, beroende på vilken kategori av sökanden och syftet med resan, du kan undantas från visumavgiften för privat visum.

Kostnaden och tidpunkten för utfärdande av visum till medborgare i andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Taxa för konsulära handlingar enligt konsulära institutioner i Ryssland."

OBS! Visa för gemensam inresa tar alltid 10 arbetsdagar att processa.

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift
(inkl. moms)
Singelvisum
4-10 arbetsdagar 736 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1472 SEK 495 SEK
Dubbelvisum
4-10 arbetsdagar 1178 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2355 SEK 495 SEK
Multivisum
4-10 arbetsdagar 2208 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4416 SEK 495 SEK


Överföring eller återställning av visum oavsett nationalitet

Konsular avgift Serviceavgift
(inkl. moms)
331 SEK 315 SEK


OBS! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.

Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

Fyll i visumansökan

För att fylla i visumansökan, gå till sidan visa.kdmid.ru


Tjänst om att fylla i det elektroniska visumformuläret.

Ryska Viserings Centret kan hjälpa till med att fylla i det elektroniska visumformuläret vid inlämnande av dokument till Viserings Centret, eller för ändringar av gjorda felaktigheter ifrån anmälaren ( eller befullmäktigat ombud)
Visum formuläret fylls i i enlighet med dokument och information lämnat av anmälaren och skrivs under personligen  av denne.

Kostnaden av denna tjänst läggs till serviceavgiften och blir 125 SEK per formulär.

Ni kan vända er till operatören vid Viserings Centret vid inlämnande av visum dokument för denna tjänst.

Tjänster

Vi vill göra er uppmärksamma på följande tilläggstjänster som ni kan köpa  i Ryska centrum för viseringsansökningar:

  

Ifyllande av visumansökan;

  

Bearbetning av dokument som mottagits via post;

  

Kurir leverans av färdiga dokument;

  

Expressfoto.

Obs!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att viseringen kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs vilkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.