Humanitärt visum

 

Humanitärt visum

 

Det är viktigt att känna till

Humanitärt visum utfärdas till svenska utländska medborgare för inresa i Ryska federationen i syfte att upprätta, förstärka och vidareutveckla vetenskapliga, kulturella och samhällspolitiska förbindelser inom idrott, religiös och välgörande verksamhet, samt leveranser av humanitärt bistånd.

Visum utfärdas efter inbjudan från Federala Migrationsverket i Ryska federationen i enlighet med lagstiftningen i Ryssland efter ansökan av rysk läroanstalt eller genom beslut av Ryska federationens utrikesministerium.

Humanitärt visum kan utfärdas som singel- eller dubbelvisum för en tidsrymd av 90 dagar, eller som multipelt visum med maximalt ett (1) års giltighet (om inte annat stadgas i internationellt avtal med Ryska federationen).

Observera! Den totala vistelsetiden i Ryska federationen för utländska medborgare med humanitärt multivisum kan inte överskrida 90 dagar per varje 180-dagarsperiod.

Observera! Reseförsäkring skall innehålla följande uppgifter:

 1. Försäkringsdatum;
 2. Försäkringsnummer;
 3. Den försäkrades fullständiga namn;
 4. Försäkringsbolagets namn och adress;
 5. Reseförsäkringens giltighetstid skall täcka hela uppehållet i Ryssland för singel- eller dubbelvisum och hela den första resan vid multipel visering;
 6. Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster, inklusive hemtransport av kvarlevor;
 7. Täckningsområde – hela världen eller Ryssland, Europa inklusive Ryssland);
 8. Försäkringsgivarens underskrift.

Vidare godtages ej heller försäkringar eller försäkringsintyg som ej innehåller nämnda information eller formulär utan försäkringsbolagens stämplar etc.

Nödvändiga handlingar

För enkel, dubbel eller multipel humanitär visering krävs följande handlingar:

 1. Inbjudan för inresa till Ryssland utfärdad av Ryska Federationens federala Migrationsmyndighet; eller

 2. Utrikesministeriets beslut om ryskt visum; eller

 3. Skriftlig ansökan från rysk värdorganisation eller institution;

 4. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;

 5. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
  (Ange den visumcentral där du tänker göra din ansökan)

  Ryska visumcentralen erbjuder hjälp vid upprättandet av en ifylld visumansökan.

 6. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder  Express Foto” som en tilläggstjänst;

 7. Reseförsäkring, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, med undantag för fall som regleras i internationellt avtal med Ryska Federationen. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.


Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

OBS! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bahrain, Venezuela, Egypten, Haiti, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade Arabemiraten, Oman, Sydkorea, Saudiarabien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Sierra Leone, Ekvatorialguinea, Sydafrika, Japan.

Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Priser och vilkor

För medborgare i Sverige och Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan EU och Ryssland

Handläggningstid Konsular avgift Serviceavgift
(inkl. moms)
Singel-, dubbel- och multivisum    
4-10 arbetsdagar 350 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 700 SEK 495 SEK


Behandlingstiden för visumansökning beror på inbjudans typ samt regleras av den Ryska Konsulatet. I vissa fall kan behandlingstiden för visumansökning ändras genom konsulatets beslut.

I enlighet med avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklat utfärdande av visum till medborgare i Ryska federationen och Europeiska _UNION_en, i vissa fall, beroende på vilken kategori av sökanden och syftet med resan, du kan undantas från visumavgiften för humanitära visum.

Kostnaden och tidpunkten för utfärdande av visum till medborgare i andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Taxa för konsulära handlingar enligt konsulära institutioner i Ryssland."

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift
(inkl. moms)
Singelvisum
4-10 arbetsdagar 736 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1472 SEK 495 SEK
Dubbelvisum
4-10 arbetsdagar 1178 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2355 SEK 495 SEK
Multivisum
4-10 arbetsdagar 2208 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4416 SEK 495 SEK


Överföring eller återställning av visum oavsett nationalitet

Konsular avgift Serviceavgift
(inkl. moms)
331 SEK 315 SEK


OBS! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.


Mer om villkoren för erhållandet av dokument via posten se posttjänster.

Fyll i visumansökan

För att fylla i visumansökan, gå till sidan visa.kdmid.ru


Tjänst om att fylla i det elektroniska visumformuläret.

Ryska Viserings Centret kan hjälpa till med att fylla i det elektroniska visumformuläret vid inlämnande av dokument till Viserings Centret, eller för ändringar av gjorda felaktigheter ifrån anmälaren ( eller befullmäktigat ombud)
Visum formuläret fylls i i enlighet med dokument och information lämnat av anmälaren och skrivs under personligen  av denne.

Kostnaden av denna tjänst läggs till serviceavgiften och blir 125 SEK per formulär.

Ni kan vända er till operatören vid Viserings Centret vid inlämnande av visum dokument för denna tjänst.

Tjänster

Vi vill göra er uppmärksamma på följande tilläggstjänster som ni kan köpa  i Ryska centrum för viseringsansökningar:

  

Ifyllande av visumansökan;

  

Bearbetning av dokument som mottagits via post;

  

Kurir leverans av färdiga dokument;

  

Expressfoto.

Obs!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att viseringen kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs vilkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.